Algemene voorwaarden

I Definities
 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de Klant die gebruikt maakt van Gogido via de Gogido-sites.
 2. Bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Gogido-sites bezoekt.
 3. Boeking: het plaatsen van één of meerdere ritopdrachten via de Gogido-sites, waarbij Gogido deze aan een Vervoerder doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
 4. Chauffeur: De persoon die wordt ingezet door de Vervoerder om de Rit uit te voeren.
 5. E-voucher: Een digitale ritbevestiging aan de Klant die deze met een smartphone, tablet of in uitgeprinte vorm kan tonen aan de Chauffeur voor aanvang van de rit.
 6. Klant: Bezoeker die één of meerdere Boekingen plaatst via de Gogido-sites en aldus een Overeenkomst sluit met Vervoerder.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Vervoerder en Klant tot stand komt door een Boeking van één of meerdere Ritten bij Vervoerder op één van de Gogido-sites.
 8. Ritten: vervoer per taxi geboekt volgens de voorwaarden van Gogido en afgenomen en uitgevoerd volgens de voorwaarden van de Vervoerder.
 9. Gogido: Gotrida B.V, uitgever van onder meer www.gogido.com en www.gogido.nl, en kantoorhoudende te (3821 BB) Amersfoort aan de Plotterweg nr. 31.
 10. Gogido: Platform dat als doel heeft de informatie en het aanbod van Vervoerders te verzamelen, onderling te vergelijken en te tonen op Gogido sites, op websites van vennootschappen die behoren tot Gotrida B.V. en op websites van externe partijen met wie Gogido een samenwerkingsovereenkomst sluit en tevens de Klant in staat stelt om via Gogido Ritten van een Vervoerder te Boeken en af te nemen.
 11. Gogido-sites: vergelijkingswebsites en –modules die Gogido bezit en exploiteert, waaronder begrepen Gogido.com en Gogido.nl.
 12. Vervoerder: partij waarmee Gogido een overeenkomst heeft gesloten en als Vervoerder gerechtigd is om via Gogido zijn Ritten aan te bieden die de Klant kan Boeken en afnemen.
 13. Service-actie: de acties die Gogido onderneemt naar aanleiding van een vraag, reactie, probleem of klacht van Klant naar aanleiding van een bezoek aan de Gogido-sites, het plaatsen van een Boeking, of naar aanleiding van een Overeenkomst met een Vervoerder. In geval de Vervoerder onderwerp is van een te initiëren Service-actie, zal Gogido Vervoerder hierover informeren, en zo nodig bemiddelen een bemiddelende rol spelen tussen de Vervoerder en de Klant.
 14. Voertuigcategorie: Een Voertuigcategorie is een groep van verschillende voertuig-merken en typen die vergelijkbaar met elkaar zijn. Per categorie is bepaald wat het maximum aantal personen en de maximum bagagecapaciteit (aantal grote en kleine koffers) van de voertuigen is. Gogido bepaalt de categorieën, bepaalt welke categorieën mogen worden ingezet als eventuele vervanging voor een andere categorie bij uitvoering en maakt dit op haar website bekend.
II Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Gogido-sites en op het Boeken en afnemen van Ritten via Gogido door Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen en te downloaden op www.Gogido.com.
 2. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de Klant een Boeking plaatst via Gogido en derhalve een Overeenkomst aangaat met één of meerdere Vervoerders en de Voorwaarden die bij deze Vervoerder(s) van toepassing zijn.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke goedkeuring van Gogido.
 4. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gelden evenzeer ten behoeve van de door Gogido inschakelde tussenpersonen en/of andere derden waaronder uitdrukkelijk begrepen de Vervoerders.
 5. Gogido kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde versie zal op de Gogido-sites worden gepubliceerd en is van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het is raadzaam om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens een Boeking te plaatsen.
 6. Gogido is (en wordt) geen partij bij de Overeenkomst die tussen Klant en Vervoerder tot stand komt. Gogido vervult uitsluitend een faciliterende rol als aanbieder van het platform van de Gogido-sites en faciliteert tevens in het betalingsproces tussen Vervoerder en Klant. Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt, zodra de Klant de Rit boekt op één van de Gogido-sites en hiervan een bevestiging per e–mail van Gogido ontvangt.
III Vereisten klant
 1. Klant dient aan de volgende vereisten te voldoen om gebruik te kunnen maken van Gogido:
  1. Klant is tenminste 18 jaar oud;
  2. Klant heeft een geldig e-mailadres en is daarmee bereikbaar;
  3. Klant heeft een mobiele telefoon en is daarmee bereikbaar;
 2. Indien Klant er voor kiest om een account aan te maken, is het de verantwoordelijkheid van Klant om zorgvuldig om te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens. Klant mag derden hiervan geen gebruik laten maken. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, almede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.
 3. Gogido is te allen tijde en om welke reden dan ook gerechtigd om (delen van) Boekingen van Klant niet te verwerken of daar nadere voorwaarden aan te verbinden. Indien Gogido hiertoe besluit, zal Gogido Klant hierover terstond informeren per e-mail.
 4. Gogido kan overgaan tot het blokkeren van het gebruikmaken van Gogido, indien daar serieuze gronden voor zijn. Het handelen of nalaten in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, vormt een beëindigingsgrond. Het beledigend, bedreigend of lasterlijk uitlaten op de Gogido-sites of bij Vervoerder door Klant kan Gogido ook doen besluiten om Klant niet langer gebruik te laten maken van Gogido.
IV Boeking en uitvoering rit
 1. Boekingen, wijzigingen en annuleringen kunnen kosteloos worden gemaakt tot maximaal 4 uur voor aanvang van de Rit via www.gogido.com. Eventueel betaalde bedragen worden bij juiste annulering volledig gerestitueerd.
 2. Bij annuleringen binnen 4 uur voor aanvang van de Rit en bij no show is geen restitutie mogelijk. Van no show is sprake wanneer de Klant niet wordt aangetroffen door de Chauffeur op het geboekte tijdstip en op de geboekte plaats en geen telefonisch contact heeft gelegd met Vervoerder of Chauffeur om een eventuele vertraging of andere verstoring, waarop Chauffeur redelijkerwijs kan reageren, door te geven. De Chauffeur heeft de verplichting minimaal 5 minuten te wachten vanaf het geboekte tijdstip, op de geboekte plaats en dient pogingen te ondernemen contact op te nemen met de Klant op het door de Klant opgegeven telefoonnummer, alvorens er sprake is van een no show.
 3. Bij vervoer vanaf een luchthaven geldt een afwijkende no show - regeling. Mits de Klant een juist en geldig vluchtnummer heeft opgegeven bij Boeking is de Chauffeur verplicht maximaal tot één (1) uur na landing van de vlucht van de Klant, volgens de informatie van de luchthaven, te blijven wachten. Van de klant wordt verwacht, dat hij de Vervoerder of Chauffeur, via het telefoonnummer dat op zijn E-Voucher staat, op de hoogte houdt van vertragingen op de luchthaven (bijvoorbeeld bij douane of bagageband).
 4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het Boeken van de juiste Voertuigcategorie passend bij het aantal personen en bagage dat moet worden vervoerd.
 5. Het meenemen van dieren is beperkt tot geleidehonden en hulphonden, dieren in een kooi, zoals kat, konijn, cavia, vogel, etc., en kleine dieren op schoot. Deze moeten bij Boeking worden opgegeven. Vervoerder is altijd gerechtigd dieren (niet zijnde geleidehonden en hulphonden) te weigeren.
 6. Indien onder de passagiers zich kinderen bevinden die volgens de wetgeving verplicht zijn te worden vervoerd met speciale kinderzitjes is de Klant verplicht dit op te geven bij Boeking. De Chauffeur moet de rit weigeren indien hij niet de juiste kinderzitjes in het voertuig heeft.
 7. De Klant wordt door de Chauffeur opgehaald bij de voordeur van het straatadres van de Boeking. Indien het adres een flatgebouw betreft is, geldt de hoofdtoegang aan straat als ophaalpunt. Op luchthavens is het “meetingpoint”, zoals dit bij de meeste luchthavens is aangegeven als ophaalpunt.
 8. De Klant accepteert met het plaatsen van de Boeking deze Algemene Voorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden van Vervoerder die de Rit gaat uitvoeren.
 9. De Boeking zal door Vervoerder verder worden verwerkt conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Vervoerder. Het is Klant niet toegestaan om de Boeking op een andere manier met Vervoerder af te wikkelen dan als vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden of in de algemene voorwaarden van Vervoerder.
 10. Indien Vervoerder één of meer Ritten - toch - niet kan uitvoeren, zal Vervoerder hierover de klant informeren en spant Gogido zich tijdens haar openingsuren in voor een alternatief voor de Klant.
V Verplichtingen Gogido
 1. Gogido zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van Gogido en de Gogido-websites, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zullen functioneren. Gogido zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet) storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Gogido draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de gegevens van de Vervoerders die zijn opgenomen op haar website(s). Gogido doet zijn uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Vervoerders volledig, juist en up-to-date te houden, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven.
 3. Gogido draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid met betrekking tot de tarieven die worden getoond. Gogido doet haar uiterste best om de gegevens met betrekking tot tarieven volledig, juist en up-to-date weer te geven, maar kan hieromtrent geen garanties afgeven. Indien een tarief wordt weergegeven waarvan gevoegelijk kan worden uitgegaan dat het een verkeerde berekening betreft, is Gogido gerechtigd de boeking te weigeren of te annuleren zonder enige vergoeding jegens klant.
 4. Klant kan Gogido informeren, vragen stellen, klachten indien over de afhandeling van de Boeking, de service van Vervoerder. Gogido kan een Service-actie initiëren, waarbij Gogido een bemiddelende rol kan spelen bij een (mogelijk) dispuut of een klacht.
 5. Gogido is tevens verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Gogido draagt het debiteuren-risico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.
 6. Gogido kan Service-acties verrichten. Gogido zal hiertoe overgaan op verzoek van Klant, Vervoerder, of naar eigen beoordeling. Indien een Service-actie is gebaseerd op een klacht van Klant, zal Gogido proberen deze klacht binnen een redelijke tijd te behandelen.
 7. Klachten over de totstandkoming of uitvoering van een boeking dienen uiterlijk 7 dagen na uitvoeren van een rit, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven te worden aangeleverd bij Gogido.
 8. Gogido zal nooit meer dan het door de klant aan Gogido betaalde bedrag restitueren, ook niet indien er additionele kosten gemaakt zijn door Klant.
VI Betaling
 1. De betaling van de bestelde Ritten (die zijn vervat in één Boeking door Klant) geschiedt vooraf door Klant aan Gogido.
 2. De Klant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten jegens Gogido, indien Klant overgaat tot het rechtstreeks betalen aan Vervoerder voor de desbetreffende Ritten.
 3. De Vervoerders van Gogido hebben Gogido gerechtigd om zelf de incassorechten voortvloeiende uit de Overeenkomst tussen Vervoerder en Klant uit te oefenen.
 4. De Klant is van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat betaling van de Boeking had moeten plaatsvinden. Hiervan kan sprake zijn in geval van creditcardbetaling. Gogido heeft alsdan een vordering op Klant en Gogido kan vanaf die dag vertragingsrente in rekening brengen, alsmede incassomaatregelen nemen. Gogido kan incassokosten in rekening brengen bij Klant.
 5. Tol– en Veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door de Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur dienen direct aan Chauffeur te worden voldaan.
VII Gebruik gegevens
 1. Gogido zal zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens die Gogido verkrijgt uit hoofde van deze dienstverlening. Gogido committeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Lees hier meer over het Privacy-beleid op www.Gogido.com/privacy
 2. De Klant stemt ermee in dat Gogido deze contactgegevens en ritgegevens aan Vervoerder zal doorsturen, zodat de Overeenkomst gerealiseerd en verder afgehandeld kan worden.
 3. Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, met betrekking tot de winkelbeoordelingen en eventuele andere content op de Gogido-sites, berusten uitsluitend bij Gogido en/of haar licentiegever(s).
VIII Overige bepalingen
 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
 2. Gogido is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van de Gogido-sites, zonder nadere bekendmaking, te wijzigingen. Dit kunnen wijzigingen betreffen die zien op technische of procedurele aanpassingen, maar ook op het verwijderen van sommige Vervoerders en Ritten.
 3. Gogido is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de diensten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 4. Gogido is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een groepsvennootschap.
IX Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gogido.