Algemene voorwaarden vervoerders

I DEFINITIES

 1. Bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Gogido-sites bezoekt.
 2. Boeking: het plaatsen van één of meerdere ritopdrachten via de Gogido-sites, waarbij Gogido deze aan een Vervoerder doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
 3. Chauffeur: De persoon die wordt ingezet door de Vervoerder om de Rit uit te voeren.
 4. E-voucher: Een digitale ritbevestiging aan de Klant die deze met een smartphone, tablet of in uitgeprinte vorm kan tonen aan de Chauffeur voor aanvang van de Rit.
 5. Klant: Bezoeker die één of meerdere Boekingen plaatst via de Gogido-sites en aldus een Overeenkomst sluit met Vervoerder.
 6. Klanttarief: De kosten voor de Rit die Gogido aan de Klant doorbelast.
 7. Inlog Taxibedrijven: Eigen beveiligde pagina’s van de Vervoerder op de Gogido Vergelijkingssite. Op deze pagina’s vult de Vervoerder zijn algemene gegevens, tarieven en  andere relevante gegevens in die noodzakelijk zijn een Bezoeker een aanbod te kunnen doen.
 8. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Vervoerder en Klant tot stand komt door een Boeking van één of meerdere Ritten bij Vervoerder op één van de Gogidosites.
 9. Rit(ten): vervoer per taxi, geboekt volgens de voorwaarden van Gogido en afgenomen en uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV.
 10. Service-actie: de acties die Gogido onderneemt naar aanleiding van een vraag, reactie, probleem of klacht van de Klant naar aanleiding van een bezoek aan de Gogido-sites, het plaatsen van een Boeking, of naar aanleiding van een Overeenkomst met een Vervoerder. In geval de Vervoerder onderwerp is van een te initiëren Service-actie, zal Gogido Vervoerder hierover informeren, en zo nodig een bemiddelende rol spelen tussen de Vervoerder en de Klant.
 11. Gogido: Gotrida B.V, uitgever van onder meer www.gogido.com en www.gogido.nl, en kantoorhoudende te (1118 BG) Schiphol aan de Schiphol Boulevard nr. 127.
 12. Gogido-sites: vergelijkingswebsites en –modules die Gogido bezit en exploiteert.
 13. Gogido: is het totaal van schermen en systemen die als doel hebben de informatie en het aanbod van Vervoerders te verzamelen, onderling te vergelijken en te tonen op Gogido-sites, op websites van vennootschappen die behoren tot Gotrida B.V. en op websites van externe partijen met wie Gogido een samenwerkingsovereenkomst sluit. Op andere websites dan de Gogido-sites kan de Gogido worden getoond in dezelfde look&feel als op de Gogido-sites, maar de Gogido-content kan ook op geheel andere wijze worden gepubliceerd, bijv. in het geval van private-labeling.
 14. Vervoerder: Onder “Vervoerder” of “de Vervoerder” wordt verstaan de onderneming die haar diensten aanbiedt aan de Bezoekers van Gogido-sites.
 15. Voertuigcategorie: Een Voertuigcategorie is een groep van verschillende voertuig-merken en -typen die vergelijkbaar met elkaar zijn. Gogido bepaalt de categorieën en bepaalt welke categorieën mogen worden ingezet als eventuele vervanging voor een andere categorie bij uitvoering en maakt dit op haar website bekend. Gogido vergelijkt de voertuigen van verschillende Vervoerders per categorie. De Vervoerder kan per categorie één (1) Klanttarief opgeven.
II ALGEMEEN
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de Vervoerder heeft gesloten met Gogido door het aanmelden en accepteren van deze voorwaarden van de Vervoerder op Inlog Taxibedrijven, alsmede de uitvoering hiervan.
 2. Voor de Ritten die worden uitgevoerd in het kader van een boeking via Gogido gelden bij de Vervoerder de Algemene Voorwaarden zoals deze door brancheorganisatie KNV zijn opgesteld. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Vervoerder zijn niet van toepassing op dit vervoer.
 3. Daar waar de algemene voorwaarden van de KNV afwijken van de Voorwaarden van Gogido prevaleren de laatstgenoemde.
 4. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden vervolgens geacht deze voorwaarden aan te vullen voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Op deze voorwaarden en de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Vervoerder dient zich aan de Nederlandse en Europese wetgeving te houden. Eventuele geschillen tussen partijen zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Gogido.
 6. Alle wijzigingen die de Vervoerder doorvoert m.b.t. adresgegevens en overige voor Gogido relevante zaken, dient de Vervoerder zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na de wijziging door te geven aan Gogido.
 7. Gogido heeft het recht zonder opgaaf van reden een Vervoerder te weigeren, zelfs als deze aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
 8. Het is nooit toegestaan om geautomatiseerd, op welke wijze dan ook, gegevens van de Gogido-site te halen.
 9. Het is (medewerkers van) Vervoerder niet toegestaan zelf reviews op Gogido-sites te plaatsen, waarmee de vervoerderreviewscore van de Vervoerder of concurrenten beïnvloed kunnen worden.
 10. Gogido en de Gogido-sites bevatten Klantenreviews van consumenten of onderdelen daarvan. Het is Vervoerder niet toegestaan om op enigerlei wijze invloed uit te oefenen op de inhoud van door consumenten te plaatsen reviews, bijvoorbeeld door het oproepen van louter positieve reviews.
III WERKZAAMHEDEN GOGIDO
 1. Gogido geeft de Vervoerder de mogelijkheid om haar aanbod van diensten aan Bezoekers kenbaar te maken op Gogido en de Gogido-sites.
 2. Gogido stelt hiervoor aan de Vervoerder webpagina’s – Inlog Taxibedrijven – beschikbaar, waarop de Vervoerder haar aanbod kan invoeren.
 3. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van gegevens en tarieven op Inlog Taxibedrijven.
 4. Gogido stelt het format vast waarmee de Vervoerders een Klantaanbod kunnen doen en bepaalt (onder andere) welke Voertuigcategorieën er zijn, welke tariefformats aangeboden kunnen worden en hoe Klantenreviews en andere relevante informatie wordt getoond.  
 5. Gogido spant zich in diensten en prijzen van de Vervoerder correct weer te geven. Gogido is echter niet aansprakelijk voor het ontbreken van, of onjuistheden in, diensten of tarieven in Gogido.
 6. Gogido stelt Bezoekers in staat een Boeking bij de Vervoerder te doen via Gogido en brengt daarmee een Overeenkomst tot stand tussen Vervoerder en Klant.
IV BOEKINGEN EN UITVOERING
 1. Gogido is verantwoordelijk voor de inrichting van de bestel- en betaalprocessen rondom de Klant.
 2. De Klant kan tot 4 uur vóór vertrek een Rit Boeken en/of wijzigen.
 3. De Klant kan tot 4 uur voor vertrek kosteloos annuleren.
 4. De Vervoerder is verantwoordelijk voor de identificatie van de Klant bij instap door middel van een door de Klant getoonde E-voucher.
 5. De Vervoerder is ervoor verantwoordelijk dat:
  • Het voertuig dat de Rit uitvoert onderdeel uitmaakt van de vloot van de Vervoerder en zodanig herkenbaar is. Uitbesteding van Ritten is beperkt mogelijk en alleen na vooraf verkregen toestemming van Gogido.
  • Het voertuig voldoet aan de specificaties van de door de Klant geboekte Voertuigcategorie of van een categorie hoger.
  • Het voertuig op het afgesproken tijdstip aanwezig is op de plaats van vertrek.
  • Het voertuig op de afgesproken plaats wacht tot ten minste 5 minuten na het afgesproken aanvangstijdstip. Wanneer de Klant niet wordt aangetroffen door de Chauffeur op het geboekte tijdstip en op de geboekte plaats en deze heeft geen telefonisch contact gelegd met Vervoerder of Chauffeur om een eventuele vertraging of andere verstoring, waarop Chauffeur redelijkerwijs kan reageren, door te geven, dan meldt de Chauffeur een No Show. De Chauffeur heeft de verplichting minimaal 5 minuten te wachten vanaf het geboekte tijdstip, op de geboekte plaats en dient pogingen te ondernemen contact op te nemen met de Klant op het door de Klant opgegeven telefoonnummer, alvorens er sprake is van een No Show.
  • Bij vervoer vanaf een luchthaven geldt een afwijkende No Show regeling. Mits de Klant een juist en geldig vluchtnummer heeft opgegeven bij boeking is de Chauffeur verplicht maximaal tot één (1) uur na landing van de vlucht van de Klant, volgens de informatie van de luchthaven, te blijven wachten. Van de Klant wordt verwacht, dat hij de Vervoerder of Chauffeur, via het telefoonnummer dat op zijn E-Voucher staat, op de hoogte houdt van vertragingen op de luchthaven (bijvoorbeeld douane of bagageband).   
  • Indien het voertuig vertraging oploopt of de Chauffeur de Klant niet kan vinden op de afgesproken plaats dient de Chauffeur de Klant op zijn mobiele nummer – dat in de Boeking aan Vervoerder wordt verstrekt - te bellen.
  • Vervoerder is niet gerechtigd de Ritten te combineren, tenzij dit uitdrukkelijk in de ritopdracht is toegestaan.
 6. De kosten voor Ritten die door de Vervoerder in het kader van Gogido worden uitgevoerd, worden door Gogido bij de Klanten geïnd.
 7. De Vervoerder mag geen extra kosten rekening brengen aan de Klant voor, nachttoeslagen, meet and greet etc.
 8. De Vervoerder mag in het redelijke een vergoeding vragen aan de Klant voor aanvullende ritopdrachten die de Klant in het voertuig geeft, kosten voor langere wachttijden dan in IV.5 aangegeven en kosten voor tol– en veergelden als deze redelijkerwijs niet vermeden kunnen worden. Deze kosten dient de Klant rechtstreeks met de Chauffeur af te rekenen.
 9. De Vervoerder dient binnen 24 uur nadat de Rit is uitgevoerd via Inlog Taxibedrijven op een door Gogido ingerichte website de daar gevraagde relevante informatie, zoals instaptijd, uitstaptijd en bijzonderheden aan te leveren.
V KLANTTARIEF EN KORTINGEN
 1. Het Klanttarief van de Vervoerder opgenomen in Gogido is lager of gelijk aan de tarieven die de Vervoerder publiceert op zijn eigen website of in andere media. Dit geldt voor vergelijkbare Ritten en voor zowel tarieven per kilometer als vaste tarieven per route.
 2. Over elke Rit die de Vervoerder uitvoert naar aanleiding van een Boeking via Gogido betaalt de Vervoerder een korting.
 3. De aan Gogido verschuldigde korting is gebaseerd op het Klanttarief dat bij de bestelling aan de Klant is gecommuniceerd.
 4. De hoogte van de korting is standaard opgenomen op Inlog Taxibedrijven en door het bevestigen van deze overeenkomst op Inlog Taxibedrijven door de Vervoerder geaccepteerd.
 5. Wijzingen in de korting kunnen door Gogido alleen worden doorgevoerd indien de Vervoerder deze opnieuw bevestigt.
 6. Het Klanttarief van de Rit zal door Gogido onder aftrek van de korting, binnen enkele weken nadat de Rit is uitgevoerd aan de Vervoerder worden uitbetaald. Gogido zal de Vervoerder een verzamel-creditfactuur zenden. De Vervoerder stuurt Gogido geen facturen.
 7. Klanttarieven die bij de Klant oninbaar blijken te zijn, worden niet uitbetaald aan de Vervoerder. In deze gevallen wordt door Gogido geen korting in rekening gebracht.
 8. Gogido zal de Vervoerder in staat stellen om op ieder moment elektronisch inzage te hebben in het overzicht van bestellingen, betalingen en de status daarvan.
 9. Vervoerders kunnen actiekortingen toevoegen op MijnGogidoBedrijven.
 10. Gogido is gerechtigd (actie)kortingen aan de Klant aan te bieden aan de Klant. Deze kortingen komen voor rekening van Gogido voor zover deze niet vooraf zijn overeengekomen met de Vervoerder.
 11. Het is een Vervoerder niet toegestaan bij één Voertuigcategorie in Gogido meer dan één Klanttarief te vermelden, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Het is een Vervoerder niet toegestaan dit verbod geheel of gedeeltelijk te omzeilen door naast de Klanttarieven die de Vervoerder zelf hanteert, Klanttarieven op te (doen) nemen van Vervoerders die onderdeel zijn van dezelfde vennootschappelijke groep als de Vervoerder.
VI EISEN AAN VERVOERDER
 1. De Vervoerder dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Nieuwe Vervoerders dienen een actueel, doch uiterlijk zes (6) maanden oud uittreksel van de Kamer van Koophandel te overhandigen, alsmede een kopie paspoort van de bestuurder.
 2. Is Vervoerder een rechtspersoon en voert een niet-natuurlijk persoon directie, dan dient tevens een uittreksel van deze onderneming te kunnen worden overhandigd.
 3. Om deel te kunnen nemen aan Gogido dienen nieuwe bedrijven minimaal een jaar onder dezelfde eigenaar actief te zijn (onder andere blijkens inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).
 4. De Vervoerder heeft minimaal 3 voertuigen.
 5. De voertuigen die worden ingezet bij de uitvoering van Gogido zijn maximaal 72 maanden oud. Deze eis geldt voor alle voertuigcategorieën en Gogido behoudt zich het recht voor dit te controleren.
 6. De Vervoerder moet aangesloten zijn bij een Geschillencommissie ex artikel 12 en 13 Wet Personenvervoer 2000.
 7. De Vervoerder ziet erop toe dat haar Chauffeurs zich aan de volgende minimale etiquette houden:
  • a)    De Chauffeur beheerst de Nederlandse taal.
  • b)    De Chauffeur beheerst de Engelse taal op basisniveau.
  • c)    De Chauffeur dient bij aanvang van en tijdens zijn dienst vrij te zijn van rijvaardigheid beïnvloedende middelen.
  • d)    De Chauffeur is hoffelijk en stelt zich dienstbaar op.
  • e)    De Chauffeur is Klantvriendelijk, helpt met in- en uitstappen en bij het in- en uitladen van bagage.
  • f)    Er wordt niet overbodig geclaxonneerd.
  • g)    De Chauffeur kent de afspraken in het kader van Gogido.
  • h)    De Chauffeur mag niet ronselen.
  • i)    Collegiale omgang is vereist.
  • 8.    De Vervoerder ziet erop toe, dat haar Chauffeurs zich aan de volgende regels houden:
  • a)    Op in- en uitstapplaatsen houdt de Chauffeur zich aan de daar geldende regels.
  • b)    Er worden geen Ritten geweigerd (behalve bij bijvoorbeeld personen in beschonken toestand of bij dreiging van geweld).
  • c)    De Chauffeur staat de volgende dieren toe: geleide honden en hulphonden, dieren in een kooi, zoals kat, konijn, cavia, vogel, etc., kleine dieren op schoot.
  • d)    Conform de regels die hiervoor in de wet gelden worden kinderen vervoerd in een geschikt kinderzitje.
 8. Gogido kan te allen tijde schriftelijk of ander bewijs bij de Vervoerder opvragen om het voldoen aan de eisen van dit artikel te bewijzen. Ook kan Gogido hiervoor een Mystery Guest inzetten. Indien de Vervoerder niet voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen kunnen sancties zoals beschreven in artikel X worden ingezet.
VII AANSPRAKELIJKHEID
 1. De Vervoerder voert de Ritten die zij verwerft via Gogido geheel voor eigen rekening en risico uit. Gogido aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de exploitatie door de Vervoerder en is niet aansprakelijk voor eventuele onregelmatigheden in de exploitatie door de Vervoerder.
 2. Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is de Vervoerder aansprakelijk voor alle eventuele schade welke Gogido, de Klant of derden mochten lijden ten gevolge van eventuele gebreken in uitgevoerde diensten door de Vervoerder, voor zover de algemene voorwaarden van Vervoerder dit toelaten. Onder ‘overmacht’ wordt niet verstaan: tekorten aan personeel door bijvoorbeeld ziekte of stakingen, tekorten of mankementen aan materiaal, wegopbrekingen, gebruikelijke files, etc.
 3. De Vervoerder verklaart en garandeert dat hij zich adequaat heeft verzekerd en zich adequaat verzekerd zal houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Dit betekent dat de Vervoerder minimaal beschikt over de volgende verzekeringen:  
  • a.    Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking van €1.000.000 per aanspraak.
  • b.    Ongevallenverzekering voor inzittenden exclusief de bestuurder met een minimale dekking van € 10.000 bij overlijden en € 30.000 bij blijvende invaliditeit.
  • c.    Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorvoertuigen voor taxi’s (WAM) met een minimale dekking van € 1.000.000 per persoon en € 1.000.000 voor materiële schade.
 4. Gogido kan te allen tijde een bewijs van de genoemde verzekeringen in dit artikel opvragen.
VIII BEREIKBAARHEID EN SERVICE-ACTIES
 1. De Vervoerder dient voor Klanten te allen tijde goed bereikbaar te zijn. Gogido vermeldt het telefoonnummer van de Vervoerder op het E-voucher en communicatie naar de Klant nadat deze bij de Vervoerder heeft geboekt. Op dit telefoonnummer kan de Klant de Vervoerder bereiken om laatste wijzigingen, vertragingen of aanwijzingen door te geven die noodzakelijk kunnen zijn voor een goed verloop van de Rit.
 2. Gogido verleent Service-acties aan Klanten.
 3. De Vervoerder zal uiterlijk binnen één (1) werkdag na verzending reageren op e-mails van Gogido betreffende Service-acties. Indien niet binnen deze termijn inhoudelijk afdoende wordt gereageerd kan de Vervoerder geschorst worden als deelnemer aan Gogido totdat de reactie bij Gogido binnenkomt.
 4. Wanneer de Vervoerder wegens vakantie of om andere redenen wordt gesloten, dient de Vervoerder dit minimaal dertig (30) dagen van te voren duidelijk aan Gogido kenbaar te maken.
IX WOORD-EN BEELDMERK GOGIDO
 1. Gogido kan aan de Vervoerder een licentie te verlenen om gebruik te maken van het woord- en beeldmerk Gogido ten behoeve van de lokale marketing activiteiten met dien verstande dat de marketing activiteiten van de Vervoerder of meerdere Vervoerders tezamen te allen tijde de voorafgaande toestemming van de Gogido behoeven.
 2. Gogido zal deze licentie alleen schriftelijk verlenen onder de voorwaarden dat het gebruik door Vervoerder de fundamenten van de woord- en beeldmerken van Gogido niet aantast. Deze licentie kan worden beëindigd indien de Vervoerder in strijd handelt met enige bepaling daaruit.
 3. Gogido zal het in dit artikel verleende recht ook intrekken indien de Vervoerder in strijd handelt met enige bepaling uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, in welk geval Gogido gerechtigd is de door haar verleende toestemming in te trekken.
 4. De in dit artikel bedoelde licentie eindigt van rechtswege, zodra de Overeenkomst tussen partijen eindigt, om welke reden dan ook. Gogido is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die de Vervoerder dientengevolge lijdt.
 5. De Vervoerder vrijwaart Gogido tegen schade, waaronder reputatieschade, geleden door Gogido, als gevolg van gebruik van de woord- en beeldmerken door de Vervoerder.
X  SANCTIES
 1. Indien Gogido van mening is dat aan deze voorwaarden niet (langer) wordt voldaan, heeft Gogido de mogelijkheid om sancties op te leggen.
 2. Indien Gogido van mening is dat een bepaalde handelswijze een eerlijk vergelijk in de weg staat, ongeacht of dit expliciet in deze voorwaarden staat, heeft Gogido de mogelijkheid tot sancties over te gaan.
 3. Voordat Gogido tot sancties overgaat, zal de Vervoerder eenmalig de kans krijgen om binnen een door Gogido te bepalen redelijke termijn alsnog aan de betreffende eis(en) te voldoen. Indien de Vervoerder herhaaldelijk regel(s) overtreedt, kan Gogido direct tot sancties overgaan.
 4. Afhankelijke van het soort overtreding en de ernst ervan kan Gogido de volgende sancties nemen:
  • het permanent verwijderen van één of meerdere prijzen in de    Gogido;
  • het niet vermelden van de door de Vervoerder aangeleverde extra informatie    en/of het toevoegen van bepaalde tekst aan de informatie die in het Vervoerdersscherm wordt getoond. Deze aanpassingen gelden voor alle prijzen van een bepaalde Vervoerder.
  • een tijdelijke schorsing van de deelname aan Gogido van een Vervoerder. Zolang de Vervoerder niet aan de voorwaarden voldoet zullen er geen prijzen van de betreffende Vervoerder in Gogido worden vermeld, de betalingsverplichting van de Vervoerder blijft echter bestaan.
  • het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de overeenkomst tussen het    Vervoerder en Gogido aangaande Gogido.
  • het vorderen van de volledige door Gogido als gevolg van de handelswijze van Vervoerder geleden directe en indirecte schade, waaronder de kosten van juridische bijstand.

Meld je taxibedrijf nu aan. Het kost maar een paar minuten en levert snel nieuwe klanten op!

Lees verder Aanmelden